Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Pedagog szkolny
4. Pedagog


Pedagog szkolny wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Szczecin, zaprasił  uczniów naszej szkoły na prelekcje dotyczącą profilaktyki zakażeń HIV i AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. Studenci podzielili się rzetelną wiedzą medyczną oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania związane z udziałem w Olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS. Wykłąd odbył się 13.05.2018. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy :)

 

 

 

 
Nasza szkoła została zaproszona do współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA - Poland co zaowocowało lekcjami prozdrowotnymi dla dziewcząt i chłopców w klasach 2 LO. Zajęcia obejmowały: Peer Education „Pierwsza Wizyta u Ginekologa”, "Męskie sprawy".

PIERWSZA WIZYTA U GINEKOLOGA - Widząc szansę swobodnego kontaktu z młodzieżą licealną, zgodnie z inicjatywą peer education: "podobni podobnym” (młodzi młodym) studenci działający w IFMSA realizują cykl zajęć edukacyjnych w szkołach średnich. Projekt adresowany jest do dziewcząt szkół średnich, realizowany jest w formie ustnych i multimedialnych prezentacji prowadzonych w grupach 20-30 osobowych przez studentów uczelni medycznych. Projekt „Pierwsza wizyta u ginekologa” został objęty patronatem przez dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasza Niemca – Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Projekt ten łączy dwa ważne tematy: „pierwsza wizyta u ginekologa” oraz "wczesna prewencja raka sutka oraz nowotworów narządu rodnego" a polega na edukacji w zakresie:

•  Pierwszej wizyty u ginekologa
• Problemów zdrowotnych u dziewcząt w drugiej dekadzie życia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego
• Techniki prawidłowego badania piersi (metody samokontroli). Postępowanie w przypadku wykrycia zmian w gruczole sutkowym.

MĘSKIE SPRAWY -Projekt powstał w odpowiedzi na "Pierwszą Wizytę u Ginekologa". Zgodnie z ideą "peer education" (młodzi młodym) studenci medycyny wcielają się w rolę nauczycieli i przeprowadzają w szkołach 45- minutowe lekcje dla chłopców, podczas których poruszane są tematy takie jak: rak jądra, samobadanie jąder, stulejka, choroby przenoszone drogą płciową, antykoncepcja, zwichnięcie, zakrzywienie, złamanie prącia.

Męskie Sprawy otrzymały statut projektu międzynarodowego oraz zajęły drugie miejsce na Project Fair podczas General Assembly 2012 w Ghanie! 

 
 

 

Juz po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć  przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, którzy przeprowadzili warsztaty dla klas maturalnych. Tematyka spotkań  objęła nastepujące tematy:


Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień.
W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane ze znajomością i stosowaniem zasad dobrych manier ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: precedencji, wzajemności i punktualności.

Po nitce do kłębka, czyli kilka słów o myśleniu projektowym.*
Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane sposoby wyznaczania celu i jego osiągania. W trakcie zajęć zostaną przedstawione sposoby wizualizacji projektów (np. diagram Gantta).

Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z?*
Zajęcia mają na celu przedstawienie głównych zagadnień związanych ze
sztuką wystąpień publicznych, w tym: sposoby doboru treści,sposoby prezentacji treści,mowa ciała,emisja głosu.

Praca w grupie i co dalej?
W ramach warsztatu zostaną omówione systemy pracy/współpracy ludzi.
Uczestnicy zajęć poznają schematy, które z wykorzystaniem skojarzeń podpowiedzą w jakiej grupie młody człowiek będzie czuł się dobrzeosiągając wiek dorosły. Zajęcia pomogą w wyborze nie tylko kierunkustudiów ale podpowiedzą czy dla młodego człowieka łatwiejsze będzie założenie własnej firmy składającej się z 5 osób, czy praca w koncernie. 

Na przełomie I i II semestru, w klasach I LO zostały przprowadzone lekcje pt "Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka". Poruszając tak ogólny temat skupiliśmy się szczególnie na relacjach panujących w zespole klasowym: czy uczniowie spotykają się z przejawami nietolerancji, czy czują się akceptowani i w końcu czy sami potrafią tolerować odmienność innych ludzi  
SPRAWOZDANIE

z pracy pedagoga szkolnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie

I semestr rok szkolny 2017/2018

 

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw z dnia 25.07.2017r. poz. 1591)

 

 

1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE :


               W zakresie tych działań analizowałam dokumenty szkoły, zapoznałam się również z dokumentacją uczniów – z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami psychologiczno -pedagogicznymi wystawionymi przez PPP.

              Wspierałam również działania wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli oraz pomagałam wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów.

              We wrześniu przeprowadziła diagnozę środowiska szkolnego wśród uczniów klas pierwszych Liceum – została przeprowadzona ankieta na temat oczekiwań w stosunku do szkoły, nastawienia emocjonalnego oraz kontaktów rówieśniczych

 

b) Działania pedagogizacyjne dla rodziców

Brałam udział w zebraniach dla rodziców w celu zapoznania rodziców z funkcją pedagoga szkolnego, przedstawiałam główne założenia mojej pracy w szkole a także, informowałam rodziców klas 2 Gimnazjum o rozpoczęciu realizacji programu edukacyjno - profilaktycznego dt. uzależnień wśród młodzieży

Prowadziłam indywidualne spotkania z rodzicami w celu zapoznawania się z sytuacją życiową ucznia, służąc wsparciem i pomocą w  rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Zachęcałam także rodziców do poszerzania wiedzy na temat specyfiki okresu dorastania, występujących problemów oraz rozwijaniu kompetencji wychowawczych.


c) Działania integrujące społeczność szkolną

W klasach pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia integracyjne w celu zapoznania się uczniów, zmniejszenia napięcia w klasie oraz w celu zapoznania się z funkcją pedagoga szkolnego 

Jako opiekun samorządu szkolnego wspieram działania uczniów, zapoznaję się z problemami młodzieży  oraz mam wpływ na zmiany zachodzące w szkole

W szczególnych sytuacjach stawałam się mediatorem między uczniami w konflikcie, promowałam polubowne sposoby rozwiązywania konfliktów poprzez tworzenie konfrontacji

 

d.  Współpraca z wychowawcami oraz nauczycielami

Wraz z wychowawcami planowałam i organizowałam lekcje wychowawcze. W ramach tych zajęć przeprowadziłam zajęcia na temat „Tolerancji i szacunku” w klasie 1 d i 1e.

W swojej pracy wspierałam wychowawców w pracy pedagogicznej, brałam udział w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, starałam się na bieżąco kontrolować sytuację w szkole. Wraz z wychowawcami analizowałam sytuację szkolną poszczególnych uczniów i składałam wnioski o przeprowadzenie badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

a)     Określanie form i sposobów udzielania uczniom [w tym uczniom z uzdolnieniami] pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielali uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkole w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Dla uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną konstruowane były  przez wychowawcę  w porozumieniu z nauczycielami przedmiotowymi oraz pedagogiem, Karty Ucznia zgodnie z nowym rozporządzeniem ministerialnym. Dzięki temu nauczyciele zapoznali się z trudnościami doświadczanymi przez ucznia oraz podjęli się odpowiedzialności za dostosowywanie form i metod w pracy bieżącej na lekcji.

Wobec uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego zespoły złożone z nauczycieli prowadzących skonstruowały Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

Pomocą psychologiczno- pedagogiczną zostało objętych

1. Uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym

- Zespół Aspergera – 2 osoby z liceum

- Zespół Silver – Russella – 1 osoba

- niepełnosprawność ruchowa – 1 osoba z liceum

2. Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności – 4 osoby z liceum

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w  nauce

- Liceum 32

- Gimnazjum 21 osób

 

b)    Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


Współpracowałam z  Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz specjalistycznej diagnozy
Analizowałam opinie i orzeczenia psychologiczno -pedagogiczne oraz kwalifikowałam uczniów do różnych form pomocy:
- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia rozwijające uzdolnienia

- porady i konsultacje

- dostosowania w bieżącej pracy z uczniem

W ramach organizacji i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, udzielałam młodzieży wsparcia na terenie szkoły w celu zmniejszenia poziomu  napięcia emocjonalnego mającego  źródło  w niepowodzeniach szkolnych, konfliktach rodzinnych lub trudnościach w kontaktach z rówieśnikami w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami oraz, współpracowałam z psychologiem z CPP w przypadku potrzeby konsultacji ze specjalistą. Prowadziłam także zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z Zespołem Aspergera i objęłam stała opieką psychologiczno - pedagogiczną troje uczniów.

Sporządzałam opinie oraz wnioskowałam, w razie potrzeby, o kierowanie uczniów na badanie do PPP

 

POMOC MATERIALNA

  Organizowałam pomocy materialną uczniom poprzez nadzorowanie prawidłowego wnioskowania o „Wyprawkę Szkolną”, przyznanie stypendium szkolnego, socjalnego oraz dla uczniów zdolnych 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

a)     Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli oraz wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki

 

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych, m.in. został przeprowadzony cykl zajęć edukacyjnych pt „ARS, czyli jak dbać o Miłość’ obejmujący klasy 2 gimnazjum. Program ten poprowadzony został pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w ramach Projektu “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Wspólnie z pielęgniarką szkolną zrealizowana została pierwsza część programu prozdrowotnego dt. zdrowego odżywiania „ABC zdrowego odżywiania”. Zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczyły zasad racjonalnego odżywiania, w tym m.in.: racjonalnych posiłków i ich wpływu na samopoczucie; umiejętności czytania etykiet; wpływu cukru na zdrowie człowieka;

W listopadzie, również we współpracy z pielęgniarką szkolną, odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu prozdrowotnego dt. Profilaktyki HIV/AIDS - „HIV/AIDS – Czy mnie to dotyczy? obejmujące wszystkie klasy pierwsze.

Psycholog z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego, p. Iwona Piotrowicz, przeprowadziła w klasach 3Lo zajęcia dt. stresu oraz radzenia sobie z nim, a następnie na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zajęciach w klasach 3 LO przeprowadzony został wykład dt. depresji, „Depresja wśród ludzi młodych”  

W klasach 2 LO zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu edukacyjnego "Nikt nie jest nielegalny" Stowarzyszenia Refugees Szczecin. Celem warsztatów było dostarczenie młodzieży wiedzy w zakresie migracji oraz uchodźctwa, podniesienie poziomu świadomości dotyczącej sytuacji uchodźców, ich problemów, przyczyn ucieczek oraz mechanizmów prowadzących do społecznego wykluczenia. Tematyka zajęć oparta została na  szeroko pojętej tolerancji, różnicach kulturowych oraz społecznych stereotypach.

W ostatnim tygodniu zostały przeprowadzone, we wszystkim klasach pierwszych, ankiety dt. Samopoczucia i bezpieczeństwa uczniów klasie i szkole. Odpowiedzi na 6 pytań uczniowie udzielali w skali od 1 do 6.

Z analizy odpowiedzi wynika, że uczniowie mniej, niż w połowie chętnie uczęszczają do szkoły – 3,4; w szkole czują się bezpiecznie – średnia 5,02; w grupie klasowej nie spotykają ich przykre sytuacje ze strony rówieśników– 4,3; tak jak w szkole –4,3. Atmosferę w klasie oceniają pozytywnie – 4,03, podobnie w szkole – 4,04. Uczniowie wystawili nauczycielom 4 za sprawiedliwe traktowanie na lekcji.

Uważam, że przeprowadzona ankieta przestawiła szkołę w pozytywnym świetlne, uczniowie czują się w niej bezpiecznie i dobrze. A brak chęci uczęszczania do szkoły, z opinii uczniów, wynika raczej z dużej ilości godzin lekcyjnych oraz dużych partii materiału.


ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ/ DZIAŁANIA DODATKOWE

 

W I semestrze, pod moją opieką ukończyło praktyki dwóch studentów, którzy na podstawie działalności naszej szkoły zapoznawali się ze specyfiką pracy pedagogicznej , mi.in.: przeprowadzali wywiad z pedagogiem, zapoznawali się z dokumentacją szkoły, prowadzili obserwację zajęć z omówieniem a także samodzielnie prowadzili lekcje.

Nasza szkoła nawiązała również współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim polegającą na realizacji praktycznego przedmiotu z pedagogiki, studentów wydziału matematyki. Studenci uczestniczyli w trzygodzinnym cyklu zajęć dt. pracy pedagoga szkolnego, specyfiki pracy w szkole oraz występujących problemów wychowawczych.

            W semestrze I przejęłam opiekę nad Samorządem uczniowskim.

             Cyklicznie tworzę gablotę pedagoga .

Utrzymuję stałą, owocną współpracę z Dyrekcją, wychowawcami oraz  pielęgniarką szkolną.

 

Wnioski i plan pracy na II semestr:

- wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli poprzez bieżące zdobywanie informacji dt. efektów pracy, poradnictwo i konsultacje 

- realizacja działań profilaktyczno – wychowawczych  – objęcie klas 2 Gimnazjum,  cyklem zajęć dt. młodzieży w sieci – „Bezpieczeństwo w Internecie”, „Cyberprzemoc”; a w klasach 1 LO zostaną przeprowadzone zajęcia dt. Tolerancji i szacunku do drugiego człowieka

- realizacja programu profilaktyczno- edukacyjnego: „Nikotyna – legalny narkotyk”; „Dopalacze – zagrożenia i konsekwencje zażywania” – współpraca z Komendą Miejską Policji

- obejmowanie szczególną opieką uczniów przejawiających problemy wychowawcze i emocjonalne

- kontrola realizacji obowiązku szkolnego

- kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi plan profilaktyczno-wychowawczy (policja; stały kontakt z CPP)

- W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizacja cyklicznych konsultacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli, z psychologiem z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego, p. Iwoną Piotrowicz

 

 

 

Emilia Pietrzkiewicz

 

 

 

 

 

 
Wrzesień

- Zajęcia integracyjne w klasach 1 LO "Poznajemy się"

Pierwszy rok w Liceum nie należy do tych łatwych. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zintegrowanie grupy klasowej, poznanie siebie nawzajem a także zapoznanie się z pedagogiem i funkcją, jaką pełni w szkole. Zajęcia te były wspaniałym czasem zapoznania się z uczniami i dały fundament do pierwszych indywidualnych spotkań.

 

październik

- lekcje wychowawcze w klasach 3LO prowadzone przez psychologa CPP - "Stres w życiu człowieka". 

Na lekcji został poruszony temat na jakie sytuacje stresowe  najczęściej narażeni są młodzi ludzie, jak reaguje ciało człowieka na podwyższony poziom stresu oraz psycholog przedstawiła techniki pracy z oddechem a także zastosowała technikę relaksacji. Uczniowie mieli również możliwość zapisu na zajęcia relaksacyjne w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym poza godzinami lekcyjnymi.   

- lekcje wychowawcze w klasach 1LO w ramach programu edukacyjnego "ABC zdrowego odżywiania" realizowane wspólnie z pielęgniarką szkolną 

Zajęcia edukacyjne dotyczące zasad racjonalego odżywiania, w tym m.in.: racjonalnych posiłków i ich wpływu na samopoczucie; umiejętności czytania etykiet; wpływu cukru na zdrowie człowieka; swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się z nami również pielęgniarka szkolna 

 

 listopad

- lekcje wychowawcze w klasach 1LO realizowane wspólnie z pielęgniarką szkolną w ramach programu profilaktycznego "AIDS/HIV - czy nas to dotyczy?" 

Czy znamy różnicę międzyHIV od AIDS? Jakimi drogami dochodzi do zakażenia? Jak się chronić przed zakażeniem HIV i jakie są środki zapobiegania? Jakie są objawy i stadia choroby? na te i na wiele innych pytań uczniowie uzyskali odpowiedż w czasie lekcji profilaktycznej. 

 

- zajęcia edukacyjne w klasach 2LO realizowane w ramach projektu edukacyjnego "Nikt nie jest nielegalny" Stowarzyszenia Refugees Szczecin. Celem warsztatów było dostarczenie młodzieży wiedzy w zakresie migracji oraz uchodźctwa, podniesienie poziomu świadomości dotyczącej sytuacji uchodźców, ich problemów, przyczyn ucieczek oraz mechanizmów prowadzących do społecznego wykluczenia. Tematyka zajęć oparta została na  szeroko pojętej tolerancji, różnicach kulturowych oraz społecznych stereotypach  

 

grudzień

- lekcje wychowawcze w klasach 3LO prowadzone przez psychologa CPP, pt.  "Depresja"

Psycholog z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego poprowadziła wykład na temat depresji jako jednostki chorobowej. W czasie lekcji zostały opisane symptomy choroby oraz różnice między jesiennymi zmianami nastroju a konkretnymi przejawami zachowań depresyjnych

- lekcje wychowawcze w klasach 2Gim realizowane w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego "ARS - czyli jak dbać o Miłość?"

Nasza szkoła, jako jedna z wielu w Polsce, przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego "ARS-czyli jak dbać o Miłość?". Wyjątkowość programu autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. Instytucją realizującą projekt jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, a Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizacja proramu przewidziana została na rok szkolny 2017/2018, obejmie ona 6 godzin lekcyjnych w każdej klasie drugiej gimnazjum

 
nasze_projekty.jpg