Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Konkursy które organizujemy XI Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Szczecina

XI Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Szczecina

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino

w Szczecinie zaprasza uczniów klas gimnazjalnych Miasta Szczecina do wzięcia udziału

w XI Konkursie Języka Niemieckiego.

 

Termin:

Część pisemna –24.03.2014– godz.14.00

Część ustna – 27.03. 2014– godz.14.00

 

 

 

I.Założenia organizacyjne

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów miasta Szczecina uczący się języka niemieckiego, tak w szkole, jak i poza nią.

 

II.Cele konkursu

  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językiem niemieckim
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych
  • Inspirowanie uczniów do twórczego myślenia
  • Uczeń biorący udział w konkursie powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami językowymi w zakresie takich sprawności językowych jak: rozumienie tekstu pisanego

i słuchanego, mówienie i pisanie.

 

III.Organizacja konkursu

Konkurs jest dwuetapowy:

Etap I ma formę pisemną i składa się z 2 części sprawdzających  sprawności językowe:

1.Czytanie, słownictwo – 60 minut

2.Struktury gramatyczne - 60 minut

 

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy konkursu, którzy w części pisemnej uzyskają minimum 51%liczby punktów możliwych do uzyskania.

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie wywieszona

26.03.2014 o godz.14.00

w budynku IX LO (na parterze).

 

Etap II ma formę ustną .

W tej części uczestnik konkursu wypowiada się na określony temat.

Wyniki po części ustnej będą ogłoszone w tym samym dniu.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie.

 

 

Przewiduje się również inne nagrody.

 

Zgłoszenia należy przesłać do  20 marca 2014 według wzoru na adres organizatora(faxem,listownie lub pocztą elektroniczną).

 

Liczba zgłoszonych uczestników z jednej szkoły – max. 5

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej

Krystyna Stępień

 

ZGŁOSZENIE

Szkoła :................................................................................................................

zgłasza uczniów do XI Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Szczecina

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Szczecin dnia ..................................................

Podpis dyrektora

 

 

Zakres gramatyczny:

1.Czasownik:

Koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych- czas teraźniejszy

Czasowniki modalne

Czasowniki złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki zwrotne

Tryb rozkazujący

Rekcja czasownika

Bezokolicznik bez zu

Bezokolicznik z zu

Czas przyszły – Futur I

Formy podstawowe czasowników ( słabe, mocne, mieszane)

Czas przeszły – Präteritum

Czas przeszły – Perfekt

Strona bierna (Präsens, Präteritum)

2.Rodzajnik:

Rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik określony

Opuszczanie rodzajnika

3.Rzeczownik:

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczowniki złożone

Odmiana rzeczowników ( słaba, mocna, mieszana / nieregularna)

Dopełniacz rzeczowników

Celownik rzeczowników

Biernik rzeczowników

4.Zaimek:

Zaimki osobowe

Zaimki nieosobowy es

Zaimek nieokreślony man

Zaimki dzierżawcze

Zaimki wskazujące

Zaimki pytające

5.Przyimek

Przyimki z celownikiem

Przyimki z biernikiem

Przyimki z dopełniaczem

Przyimki z celownikiem lub biernikiem

6.Przymiotnik:

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

Przymiotnik w roli orzecznika

Stopniowanie przymiotników

Tworzenie wyrażeń porównawczych

7.Przysłówek:

Rodzaje przysłówków (sposobu, miejsca, kierunku, czasu)

Stopniowanie przysłówków

 

8.Liczebnik:

Liczebniki główne

Określanie czasu zegarowego

Liczebniki porządkowe

9.Nauka o zdaniu:

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie

Zdania pytające

Zdania z zaprzeczeniem

Zdania poboczne

Zdanie okolicznikowe przyczyny

Zdanie warunkowe

 

Zakres leksykalny:

 

Rodzina

Praca (zawody)

Czynności życia codziennego

Gospodarstwo domowe

Mieszkanie

Zakupy – zdrowe żywienie

Poczta

Usługi

Czas wolny i wypoczynek

Podroż

Dworzec, lotnisko

Środki komunikacji

W hotelu, w restauracji, w kawiarni

Pogoda

W bibliotece i w czytelni – ulubione książki

Uroczystości rodzinne i koleżeńskie

Własne zainteresowania

Życie na wsi i w mieście

Szkoła

Moje miasto

Przyjaźń, koleżeństwo

Film, teatr

Problemy młodzieży

U lekarza, w aptece (zdrowie)

Kraje niemieckojęzyczne

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 14:51  


nasze_projekty.jpg