Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Konkursy które organizujemy

X Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Szczecina - 2012/2013

Organizator:

IX Liceum Ogólnokształcące

im. Bohaterów Monte Cassino

70-517 Szczecin

Pl. Mariacki 1

tel/fax (0-91) 4336760

e-mail: sekretariat@lo9.szczecin.pl

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie zaprasza uczniów klas gimnazjalnych Miasta Szczecina do wzięcia udziału  w X Konkursie Języka Niemieckiego.

 

Termin:

 

Część pisemna –18.03.2013 – godz.13.00

Część ustna – 25.03. 2013 – godz.13.00

 

I.Założenia organizacyjne

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów miasta Szczecina uczący się języka niemieckiego, tak w szkole, jak i poza nią.

 

II.Cele konkursu

  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językiem niemieckim
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych
  • Inspirowanie uczniów do twórczego myślenia
  • Uczeń biorący udział w konkursie powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami językowymi w zakresie takich sprawności językowych jak: rozumienie tekstu pisanego

i słuchanego, mówienie i pisanie.

 

III.Organizacja konkursu

Konkurs jest dwuetapowy:

Etap I ma formę pisemną i składa się z 2 części sprawdzających podstawowe sprawności językowe:

1.Czytanie, słownictwo – 30 minut

2.Struktury gramatyczne - 30 minut

 

 

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy konkursu, którzy w części pisemnej uzyskają minimum 51%liczby punktów możliwych do uzyskania.

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie wywieszona

20.03.2013 o godz.14.00

w budynku IX LO (na parterze) i zamieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.lo9.szczecin.pl

 

Etap II ma formę ustną .

W tej części uczestnik konkursu wypowiada się na określony temat.

Wyniki po części ustnej będą ogłoszone w tym samym dniu.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie.

 

 

Laureaci konkursu będą mieli możliwość kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej

z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie (pod warunkiem, że są uczniami klasy trzeciej gimnazjum i z egzaminów gimnazjalnych uzyskali, z każdej części minimum 50% punktów możliwych do uzyskania).

Przewiduje się również inne nagrody.

 

Zgłoszenia należy przesłać do  16 marca 2013 według wzoru na adres organizatora (faxem,listownie lub pocztą elektroniczną).

 

Liczba zgłoszonych uczestników z jednej szkoły – max. 5

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej

Krystyna Stępień

 

 

ZGŁOSZENIE

Szkoła :................................................................................................................

zgłasza uczniów do IX Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Szczecina

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Szczecin dnia ..................................................

Podpis dyrektora

 

Zakres gramatyczny:

 

1.Czasownik:

Koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych- czas teraźniejszy

Czasowniki modalne

Czasowniki złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki zwrotne

Tryb rozkazujący

Rekcja czasownika

Bezokolicznik bez zu

Bezokolicznik z zu

Czas przyszły – Futur I

Formy podstawowe czasowników ( słabe, mocne, mieszane)

Czas przeszły – Präteritum

Czas przeszły – Perfekt

Strona bierna (Präsens, Präteritum)

2.Rodzajnik:

Rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik określony

Opuszczanie rodzajnika

3.Rzeczownik:

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczowniki złożone

Odmiana rzeczowników ( słaba, mocna, mieszana / nieregularna)

Dopełniacz rzeczowników

Celownik rzeczowników

Biernik rzeczowników

4.Zaimek:

Zaimki osobowe

Zaimki nieosobowy es

Zaimek nieokreślony man

Zaimki dzierżawcze

Zaimki wskazujące

Zaimki pytające

5.Przyimek

Przyimki z celownikiem

Przyimki z biernikiem

Przyimki z dopełniaczem

Przyimki z celownikiem lub biernikiem

6.Przymiotnik:

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

Przymiotnik w roli orzecznika

Stopniowanie przymiotników

Tworzenie wyrażeń porównawczych

 

 

7.Przysłówek:

Rodzaje przysłówków (sposobu, miejsca, kierunku, czasu)

Stopniowanie przysłówków

 

8.Liczebnik:

Liczebniki główne

Określanie czasu zegarowego

Liczebniki porządkowe

 

9.Nauka o zdaniu:

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie

Zdania pytające

Zdania z zaprzeczeniem

Zdania poboczne

Zdanie okolicznikowe przyczyny

Zdanie warunkowe

 

Zakres leksykalny:

 

Rodzina

Praca (zawody)

Czynności życia codziennego

Gospodarstwo domowe

Mieszkanie

Zakupy – zdrowe żywienie

Poczta

Usługi

Czas wolny i wypoczynek

Podroż

Dworzec, lotnisko

Środki komunikacji

W hotelu, w restauracji, w kawiarni

Pogoda

W bibliotece i w czytelni – ulubione książki

Uroczystości rodzinne i koleżeńskie

Własne zainteresowania

Życie na wsi i w mieście

Szkoła

Moje miasto

Przyjaźń, koleżeństwo

Film, teatr

Problemy młodzieży

U lekarza, w aptece (zdrowie)

Kraje niemieckojęzyczne

Poprawiony: piątek, 29 marca 2013 12:33 nasze_projekty.jpg